Chương 1: Hiểu biết về Công nghệ thông tin cơ bản

 • 1

  1.1. Kiến thức cơ bản về máy tính

 • 2

  1.2. Phần mềm

 • 3

  1.3. Biểu diễn thông tin trong máy tính

Chương 2: Sử dụng máy tính cơ bản

 • 1

  2.1. Làm việc với hệ điều hành

 • 2

  2.2. Quản lý thư mục và tập tin

 • 3

  2.3. Một số phần mềm tiện ích

 • 4

  2.4. Sử dụng tiếng Việt

 • 5

  2.5. Sử dụng máy in

Chương 3: Xử lý văn bản cơ bản

 • 1

  3.1. Khái niệm văn bản và xử lý văn bản

 • 2

  3.2. Xử lý Microsoft Word

Chương 4: Xử lý bảng tính cơ bản

 • 1

  4.1. Kiến thức cơ bản về bảng tính (Workbook)

 • 2

  4.2. Sử dụng Microsoft Excel

 • 3

  4.3 Thao tác với ô

 • 4

  4.4. Làm việc với trang tính (Worksheet)

 • 5

  4.5 Biểu thức và hàm

 • 6

  4.6. Định dạng ô, dãy ô

 • 7

  4.7. Kết xuất và phân phối trang tính, bảng tính

Chương 5: Sử dụng trình chiếu cơ bản

 • 1

  5.1. Kiến thức cơ bản về bài thuyết trình

 • 2

  5.2. Sử dụng phần mềm Microsoft PowerPoint

Chương 6: Sử dụng Internet cơ bản

 • 1

  6.1. Kiến thức cơ bản về Internet

 • 2

  6.2. Khai thác và sử dụng Internet

 • 3

  6.3. Kiến thức cơ bản về an toàn và bảo mật thông tin trên mạng

Kiểm tra