I. Vị trí, tính chất của mô đun:
- Vị trí:  Mô đun được bố trí dạy sau các môn học/ mô đun sau: MH 07, MH 08, MH 09, MH 10, MH 11, MH 12, MĐ 13, MĐ 14, MĐ 15, MĐ 16, MĐ 16, MĐ 18, MĐ 19.
- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề.
II. Mục tiêu mô đun:
- Kiến thức:
+ Trình bày được trình tự và yêu cầu kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ diesel;
- Kỹ năng:
+ Thực hiện được các công việc: Tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ diesel  đúng quy trình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn;
+ Sử dụng đúng, hợp lý các dụng cụ và thiết bị tháo, lắp, đo kiểm tra trong quá trình bảo dưỡng và sửa chữa.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Bố trí vị trí làm việc hợp lý, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp;
+ Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô;
+ Thể hiện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ trong luyện tập.


Bài 1: Tháo lắp, nhận dạng bộ phận cố định và cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

 • 1

  1. Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại

 • 2

  2. Đặc điểm cấu tạo

 • 3

  3. Quy Trình và yêu cầu kỹ thuật tháo, lắp bộ phận cố định và cơ cấu cơ cấu thanh truyền

 • 4

  4. Thực hành tháo, lắp bộ phận cố định và cơ cấu cơ cấu thanh truyền
  Offline

 • 5

  Kiểm tra

Bài 2: Bảo dưỡng bộ phận cố định và cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

 • 1

  1. Bảo dưỡng thường xuyên

 • 2

  2. Bảo dưỡng định kỳ

Bài 3: Sửa chữa bộ phận cố định của động cơ

 • 1

  1. Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng của bộ phận cố định động cơ

 • 2

  2. Phương pháp kiểm tra xác định hư hỏng của bộ phận cố định động cơ

 • 3

  3. Quy trình sửa chữa hư hỏng bộ phận cố định động cơ

 • 4

  4. Thực hành sửa chữa của bộ phận cố định động cơ
  Offline

 • 5

  5. Kiểm tra

Bài 4: Sửa chữa xy lanh

 • 1

  1. Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng của xy lanh động cơ

 • 2

  2. Phương pháp kiểm tra xác định sai hỏng của xy lanh động cơ

 • 3

  3. Quy trình sửa chữa sai hỏng của xy lanh động cơ

 • 4

  4. Thực hành sửa chữa của xy lanh động cơ
  Offline

Bài 5: Sửa chữa nhóm pít tông

 • 1

  1. Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng của nhóm pít tông

 • 2

  2. Phương pháp kiểm tra xác định sai hỏng

 • 3

  3. Quy trình sửa chữa sai hỏng

 • 4

  4. Thực hành sửa chữa

 • 5

  5. Kiểm tra thực hành.

Bài 6: Sửa chữa nhóm thanh truyền

 • 1

  1. Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng của nhóm thanh truyền

 • 2

  2. Phương pháp kiểm tra xác định sai hỏng

 • 3

  3. Quy trình sửa chữa sai hỏng

 • 4

  4. Thực hành sửa chữa
  Offline

Bài 7: Sửa chữa nhóm trục khuỷu

 • 1

  1. Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng của nhóm trục khuỷu
  Offline

 • 2

  2. Phương pháp kiểm tra xác định sai hỏng
  Offline

 • 3

  3. Quy trình sửa chữa sai hỏng
  Offline

 • 4

  4. Thực hành sửa chữa
  Offline

 • 1

  Bài tập về nhà

 • 1

  Thi Học Kỳ
  Offline