• 1

  Bài 1: Nhận dạng, tháo lắp cơ cấu phân phối khí

Bài 2: Bảo dưỡng cơ cấu phân phối khí

Bài 3: Sửa chữa nhóm xu páp

Bài 4: Sửa chữa cơ cấu dẫn động xu páp

 • 1

  Bài 5: Sửa chữa con đội và trục cam

 • 1

  Bài 4: Sửa chữa cơ cấu dẫn động xu páp

 • 1

  Bài 6: Sửa chữa bộ truyền động trục cam