Tên mô đun: Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu phân phối khí

Mã mô đun: MĐ 18

Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ; (Lý thuyết: 16 giờ; Thực hành: 40 giờ; Kiểm tra: 4 giờ).

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: có thể được bố trí dạy sau các môn học/mô đun: MH 07, MH 08, MH 09, MH 10, MH 11, MH 12, MH1Đ, MĐ 14, MĐ 15, MĐ 16, MĐ17.

- Tính chất: là mô đun chuyên môn nghề.

II. Mục tiêu mô đun:

- Kiến thức:

+ Trình bày được trình tự và yêu cầu kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu phân phối khí;

- Kỹ năng:

+ Thực hiện được các công việc: Tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu phân phối khí đúng quy trình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn;

+ Sử dụng đúng, hợp lý các dụng cụ và thiết bị tháo, lắp, đo kiểm tra trong quá trình bảo dưỡng và sửa chữa.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có tinh thấn trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời gian;

+ Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô;

+ Thể hiện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ trong luyện tập.

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

Số TT

Tên  các bài trong mô đun

Thời gian (giờ)

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành Bài tập

Kiểm tra

1

Bài 1: Nhận dạng, tháo lắp cơ cấu phân phối khí

1. Nhiệm vụ, yêu cầu

2. Phân loại

3. Sơ đồ nguyên lý hoạt động các loại cơ cấu phân phối khí

4. Quy trình và yêu cầu kỹ thuật tháo lắp cơ cấu phân phối khí

5. Tháo lắp cơ cấu phân phối khí

12

0,25

0,25

3,5

1

7

4

 

 

0,25

0,25

3,5

8

 

 

1

 

7

 

2

Bài 2: Bảo dưỡng cơ cấu phân phối khí

1. Mục đích, nội dung bảo dưỡng

2. Quy trình bảo dưỡng

3. Thực hành bảo dưỡng

8

1

1

6

2

1

1

 

6

 

 

6

 

3

Bài 3: Sửa chữa nhóm xu páp

1. Đặc điểm cấu tạo nhóm xu páp

2. Quy trình sửa chữa

3. Thực hành sửa chữa

4. Kiểm tra

10

2

1

6

1

3

2

 

 

1

6

 

 

6

 

1

 

 

 

1

4

Bài 4: Sửa chữa cơ cấu dẫn động xu páp

1. Đặc điểm cấu tạo cơ cấu dẫn động xu páp

2. Quy trình sửa chữa

3. Thực hành sửa chữa

4. Kiểm tra

10

1

1

7

1

2

1

1

7

 

 

7

1

 

 

 

1

5

Bài 5: Sửa chữa con đội và trục cam

1. Đặc điểm cấu tạo của trục cam, con đội

2. Quy trình sửa chữa

3. Thực hành sửa chữa

10

1,5

1,5

7

3

1,5

1,5

7

 

 

7

 

6

Bài 6: Sửa chữa bộ truyền động trục cam

1. Đặc điểm cấu tạo bộ truyền động trục cam

2. Quy trình sửa chữa

3. Thực hành sửa chữa

4. Kiểm tra

10

1

1

6

2

2

1

1

6

 

 

6

2

 

 

 

2

 

Cộng

60

16

40

4


 • 1

  Bài 1: Tháo lắp, nhận dạng bộ phận cố định và cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

 • 1

  Bài 2: Bảo dưỡng bộ phận cố định và cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

 • 1

  Bài 3: Sửa chữa bộ phận cố định của động cơ

 • 1

  Bài 4: Sửa chữa xy lanh

 • 1

  Bài 5: Sữa chữa nhóm Piston

 • 1

  Bài 6: Sửa chữa nhóm thanh truyền

 • 1

  Bài 7: Sửa chữa nhóm trục khuỷu